Procedura COVID 19

 

 


Procedura bezpieczeństwa podczas turnieju w okresie pandemii COVID – 19:


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie obiektu, w którym odbywa się turniej, w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19.

3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwala całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.

4. Wszystkie osoby biorące udział w turnieju w okresie epidemii są zobowiązane do wypełnienia oraz złożenia oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1, a także aktualizacji informacji w nim zawartych.

5. Do obiektu przychodzą i uczestniczą w turnieju wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).


§ 2 ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP:


1. Na terenie obiektu odbywa się turniej:

a. max ilość 250 zawodników (125 par) plus obsługa turnieju, ( minimalna przestrzeń na jednego uczestnika 2m2 ,

b. przy zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5 metra.

2. Podczas tańca w parach nie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 metra.

3. Uczestnicy przebywający w obiekcie podczas turnieju nie mają obowiązku stosowania przyłbic (maseczek), pod warunkiem zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra.

4. Z obiektu, w którym odbywa się turniej należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować. Niezbędne akcesoria należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.

5. Sala taneczna i szatnie, w których przebywają uczestnicy powinny być przynajmniej raz pomiędzy blokami wietrzone, a w sali tanecznej zapewniony stały, wysokiej wydajności przepływ powietrza w systemie wentylacyjnym obiektu.

6. Wyklucza się możliwość przyjęcia na turniej uczestników oraz podjęcia pracy przez obsługę, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.

7. W obiekcie, w wyznaczonej strefie dokonywany jest pomiar temperatury: kamerą termowizyjną lub termometrem bezdotykowym zarówno uczestnikom jak i obsłudze turnieju. Temperatura powyżej 37 stopni dyskwalifikuje uczestnika w możliwości brania udziału w turnieju. W przypadku obsługi nie dopuszcza się go na stanowisko pracy. Dokonuje się dodatkowo pomiaru temperatury, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Osoba oddelegowana do wykonywania pomiarów temperatury osób wchodzących do obiektu z zewnątrz wyposażona jest, co najmniej w przyłbicę lub maskę oraz rękawiczki.


§ 3 PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNYCH:


1. Przy wejściu do obiektu zorganizowana jest strefa do odkażania rąk – obowiązkowa dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia wchodzących do obiektu.

2. W obiekcie wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na IZOLATORIUM, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki,) lub powierzchnię zapewniającą odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony.

3. Obiekt wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).

4. Zobowiązuje się obsługę obiektu do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego przez uczestników.

W szczególności ważne jest:

a. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,

b. dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak klawiatura i myszka, włączniki świateł oraz toalet - przynajmniej 4 razy dziennie,

c. w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu każdego bloku tanecznego i przed rozpoczęciem następnego.

5. W kuchni i miejscu wyznaczonym do spożywania posiłku, stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii.


§ 4 OBOWIĄZKI OBSŁUGI TURNIEJU W OKRESIE PANDEMII COVID-19:


1. Osoby obsługujące turniej, między innymi:

a. wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady obowiązują w obiekcie w okresie epidemii,

b. systematycznie przypominają uczestnikom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust,

c. zawiadamiają obsługę medyczną o niepokojących objawach zauważonych u uczestnika,

d. dezynfekują powierzchnie dotykane przez uczestników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, biurka, sprzęty, poręcze krzeseł,

e. zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.


§ 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNIEJU W OKRESIE PANDEMII COVID-19:


1. Stosują się do procedur obowiązujących w placówkach związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Wejście na teren obiektu:

a. bezwzględnie przy każdym wejściu do obiektu odkażać ręce płynem do dezynfekcji,

b. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.

3. Rejestracja:

a. posiadać własny długopis do wypełnienia obowiązkowego oświadczenia z Załącznika nr 1 (dla zapominalskich rejestracja dysponować będzie długopisami w cenie 10,- zł/sztuka),

b. utrzymać dystans społeczny min. 1,5 m od pozostałych osób,

c. w miarę możliwości posiadać odliczoną kwotę do zapłaty,

d. nie przekazywać książeczek startowych do rejestracji,

e. sprawdzić poprawność wydanego numeru startowego i ewentualnych bloczków przed ich odebraniem,

f. po zakończeniu startów zwrócić numer startowy w obecności osoby z recepcji do wyznaczonego pojemnika (numery startowe będą jednokrotnie wykorzystane podczas turnieju).

4. W trakcie turnieju:

a. ograniczyć do minimum czas przebywania w szatni, a w czasie wietrzenia szatnię opuścić,

b. nie opuszczać obiektu bez wyraźnej potrzeby,

c. unikać rozmów telefonicznych w obecności innych osób,

d. posiłki i napoje (także własne) spożywać wyłącznie w miejscu wyznaczonym,

e. nie zajmować miejsc na widowni wyłączonych z użytkowania,

f. stosować się do poleceń obsługi turnieju.

5. Przebieg rywalizacji:

a. organizator nie przewiduje zbiorowej prezentacji, pary będą prezentowane sukcesywnie w trakcie rywalizacji,

b. organizator nie planuje zdjęć zbiorowych,

c. miejsce przeznaczone do dekoracji par będzie wystarczająco przestronne, a pary finałowe będą zapraszane na parkiet poszczególnymi kategoriami,

d. osoby dekorujące będą podawały dyplomy i puchary oraz medale; tancerze będą proszeni o założenie medali samodzielnie na szyję,

e. wzajemne gratulacje i podziękowania wyrażamy ukłonem.


§ 6 SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:


1. Osoba z obsługi lub uczestnik, który zauważył u innych osób lub u siebie objawy infekcji dróg oddechowych, niezwłocznie powiadamia obsługę medyczną turnieju.

2. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub osoby z obsługi objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym miejscu.

3. Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w IZOLATORIUM lub miejscu wyznaczonym maseczkę oraz rękawiczki.

4. Obsługa medyczna w razie złego stanu uczestnika (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.

5. Kierownik Turnieju zawiadamia o podejrzeniu zakażenia koronawirusem uczestnika lub osoby z obsługi stację sanitarno - epidemiologiczną tel.: 12 25 49 555 i stosuje się do wytycznych.

6. Kierownik Turnieju powiadamia pozostałych uczestników i osoby z obsługi, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.

7. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem poddaje się myciu i dezynfekcji.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje podczas turnieju tańca XLVII Puchar prof. Mariana Wieczystego w Krakowie i obowiązuje wszystkich uczestników i obsługę.

2. Procedura bezpieczeństwa została zatwierdzona przez Kierownika Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.


ZAŁĄCZNIK NR.1 OŚWIADCZENIE:


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE OKRĘG MAŁOPOLSKI W OKRESIE EPIDEMII


Ja, niżej podpisany oświadczam, że:

 nie jestem objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym ani nie mam podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19;

 nie przejawiam żadnych oznak chorobowych w szczególności: temperatura powyżej 38°C, kaszel, problemy z oddychaniem;

 zapoznałem się oraz akceptuję wytyczne sanitarne i standardy higieniczne powszechnie obowiązujące w czasie epidemii COVID-19.


Imię i nazwisko:


Aktualny numer telefonu:


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych Polskie Towarzystwo Taneczne z siedzibą ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: ptt@taniec.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych w związku z realizacją wydarzenia organizowanego Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia przeprowadzenia wydarzenia, a następnie zostaną usunięte.

3. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. W celu uczestnictwa w wydarzeniu podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób organizujących wydarzenie i uczestniczących w wydarzeniu organizowanym w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii. W przypadku danych dotyczących zdrowia przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą w każdym czasie możesz wycofać.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: ptt@taniec.pl .


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia, wynikających z oświadczenia jw.


Kraków, ................................ r. Podpis:…………………………..


oświadczenie do pobrania

oświadczenie do pobrania