Procedura COVID 19

 

 

UWAGA !!!!

 

W związku z wprowadzonym przez rząd pakietem alertowym obostrzeń, który obowiązuje od 1 do 17 grudnia, konieczne jest wprowadzenie limitu zapełnienia, który dla obiektów sportowych wynosi 50%. Ograniczenia te nie dotyczą osób zaszczepionych.

Zwracamy się zatem do Państwa z wielką prośbą o okazywanie tzw. paszportów covidowych przy wejściu do hali. To pozwoli nam na wpuszczenie większej liczby osób. Osoby, które nie zechcą okazać takiego paszportu mogą nie wejść na widownię w przypadku, gdy dopuszczalny limit osób będzie już wyczerpany. Nie możemy bowiem ryzykować zamknięcia imprezy przez organy kontrolne.

Powyższe obostrzenia dotyczą osób dorosłych oraz dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia, zarówno publiczności, zawodników, trenerów, jak również organizatorów i osób pracujących przy obsłudze turnieju.

Mamy nadzieję na Państwa zrozumienie i zastosowanie się do ww. zaleceń. Dla nas, Organizatorów to gwarancja, że nasze wydarzenie dostarczy Państwu nie tylko wspaniałych wrażeń artystycznych, ale że będą się Państwo czuć komfortowo i bezpiecznie. A nasze bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność.


oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika zawodów

oświadczenie pełnoletniego uczestnika zawodów


Procedura bezpieczeństwa podczas turnieju w okresie pandemii COVID – 19:


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie obiektu, w którym odbywa się turniej, w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19.

3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwala całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.

4. Wszystkie osoby biorące udział w turnieju w okresie epidemii są zobowiązane do wypełnienia oraz złożenia oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1, a także aktualizacji informacji w nim zawartych.

5. Do obiektu przychodzą i uczestniczą w turnieju wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).


§ 2 ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP:


1. Na terenie obiektu odbywa się turniej:

a. max ilość 150 zawodników (75 par) plus obsługa turnieju, ( minimalna przestrzeń na jednego uczestnika 2m2 ,

b. przy zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5 metra.

2. Podczas tańca w parach nie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 metra.

3. Uczestnicy przebywający w obiekcie podczas turnieju mają obowiązek stosowania przyłbic, maseczek.

4. Z obiektu, w którym odbywa się turniej należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować. Niezbędne akcesoria należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.

5. Sala taneczna i szatnie, w których przebywają uczestnicy powinny być przynajmniej raz pomiędzy blokami wietrzone, a w sali tanecznej zapewniony stały, wysokiej wydajności przepływ powietrza w systemie wentylacyjnym obiektu.

6. Wyklucza się możliwość przyjęcia na turniej uczestników oraz podjęcia pracy przez obsługę, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.

7. W obiekcie, w wyznaczonej strefie dokonywany jest pomiar temperatury: kamerą termowizyjną oraz termometrem bezdotykowym zarówno zawodnikom, trenerom, sędziom turnieju jak i obsłudze turnieju. Temperatura powyżej 37,4 stopni dyskwalifikuje uczestnika w możliwości brania udziału w turnieju. W przypadku obsługi nie dopuszcza się go na stanowisko pracy. Dokonuje się dodatkowo pomiaru temperatury, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Osoba oddelegowana do wykonywania pomiarów temperatury osób wchodzących do obiektu z zewnątrz wyposażona jest, co najmniej w przyłbicę lub maskę oraz rękawiczki.


§ 3 PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNYCH:


1. Przy wejściu do obiektu zorganizowana jest strefa do odkażania rąk – obowiązkowa dla wszystkich wchodzących do obiektu.

2. W obiekcie wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na IZOLATORIUM, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki,) lub powierzchnię zapewniającą odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony.

3. Obiekt wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).

4. Zobowiązuje się obsługę obiektu do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego przez uczestników.

W szczególności ważne jest:

a. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,

b. dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak klawiatura i myszka, włączniki świateł oraz toalet - przynajmniej 4 razy dziennie,

c. w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu każdego bloku tanecznego i przed rozpoczęciem następnego.

§ 4 OBOWIĄZKI OBSŁUGI TURNIEJU W OKRESIE PANDEMII COVID-19:


1. Osoby obsługujące turniej, między innymi:

a. wyjaśniają uczestnikom, jakie zasady obowiązują w obiekcie w okresie epidemii,

b. systematycznie przypominają uczestnikom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust,

c. zawiadamiają obsługę medyczną o niepokojących objawach zauważonych u uczestnika,

d. dezynfekują powierzchnie dotykane przez uczestników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, biurka, sprzęty, poręcze krzeseł,

e. zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.


§ 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNIEJU W OKRESIE PANDEMII COVID-19:


1. Stosują się do procedur obowiązujących w placówkach związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Wejście na teren obiektu:

a. bezwzględnie przy każdym wejściu do obiektu należy odkażać ręce płynem do dezynfekcji,

b. należy poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.

3. Rejestracja:

a. w oczekiwaniu na rejestrację należy utrzymać dystans społeczny min. 1,5 m od pozostałych osób,

b. podczas rejestracji zawodnik musi posiadać dowód wpłaty (forma elektroniczna lub papierowa),

c. nie należy przekazywać książeczek startowych do rejestracji,

d. po zakończeniu startów należy zwrócić numer startowy w obecności osoby z rejestracji do wyznaczonego pojemnika (numery startowe będą jednokrotnie wykorzystane podczas turnieju).

4. W trakcie turnieju:

a. ograniczyć do minimum czas przebywania w szatni, a w czasie wietrzenia szatnię opuścić,

b. nie opuszczać obiektu bez wyraźnej potrzeby,

c. posiłki i napoje (także własne) spożywać poza halą gdzie rozgrywane są zawody,

d. nie zajmować miejsc na widowni wyłączonych z użytkowania,

e. stosować się do poleceń obsługi turnieju.

5. Przebieg rywalizacji:

a. organizator nie przewiduje zbiorowej prezentacji, pary będą prezentowane sukcesywnie w trakcie rywalizacji,

b. organizator nie planuje zdjęć zbiorowych,

c. miejsce przeznaczone do dekoracji par będzie wystarczająco przestronne, a pary finałowe będą zapraszane na parkiet poszczególnymi kategoriami,

d. osoby dekorujące będą podawały dyplomy i puchary oraz medale; tancerze będą proszeni o założenie medali samodzielnie na szyję,

e. wzajemne gratulacje i podziękowania wyrażamy ukłonem.


§ 6 SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:


1. Osoba z obsługi lub uczestnik, który zauważył u innych osób lub u siebie objawy infekcji dróg oddechowych, niezwłocznie powiadamia obsługę medyczną turnieju.

2. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub osoby z obsługi objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym miejscu.

3. Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w IZOLATORIUM lub miejscu wyznaczonym maseczkę oraz rękawiczki.

4. Obsługa medyczna w razie złego stanu uczestnika (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.

5. Kierownik Turnieju zawiadamia o podejrzeniu zakażenia koronawirusem uczestnika lub osoby z obsługi stację sanitarno - epidemiologiczną tel.: 12 25 49 555 i stosuje się do wytycznych.

6. Kierownik Turnieju powiadamia pozostałych uczestników i osoby z obsługi, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.

7. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem poddaje się myciu i dezynfekcji.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje podczas turnieju tańca XLVII Puchar prof. Mariana Wieczystego w Krakowie i obowiązuje wszystkich uczestników i obsługę.

2. Procedura bezpieczeństwa została zatwierdzona przez Kierownika Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.