Kraków - Nowa Huta Przyszłości”
– przyszłość rodzi się na naszych oczachDzięki realizacji projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” przemysłowy charakter, Nowej Huty staje się jej atutem. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa rewitalizacja terenów poprzemysłowych na poziomie infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym oraz zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy
dla inwestorów, mieszkańców miasta oraz turystów.


W ramach projektu realizowane są 4 kluczowe zadania, które docelowo połączą funkcje: biznesu, nauki, kultury i rekreacji. Są nimi:

 • Park Naukowo-Technologiczny „Branice” – zlokalizowany w osi ul. Igołomskiej,
  gdzie powstanie m.in. kompleks obiektów, w których oferowane będą powierzchnie biurowe, laboratoryjne, warsztatowe, konferencyjne i wystawowe, uzupełnione usługami towarzyszącymi.

 • Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” - na południe od ul. Igołomskiej powstanie atrakcyjne miejsce umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, z możliwością wykorzystywania go także do wypoczynku
  oraz integracji społecznej.

 • Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” – obszar rekreacji i wypoczynku
  z usługami towarzyszącymi w starorzeczu Wisły. Koncepcja zakłada minimalną ingerencję
  w naturalne ukształtowanie terenu i roślinność. Istniejąca zieleń będzie rewitalizowana poprzez dodatkowe nasadzenia, zbiorniki wodne zostaną oczyszczone, a ich linie brzegowe
  – tam gdzie będzie to konieczne - uregulowane.

 • Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza” – zaplanowane na północ od ul. Igołomskiej miejsce, na którym powstanie infrastruktura niezbędna dla przemysłu i logistyki, m.in. różnego rodzaju obiektów magazynowych, placów składowych, kolejowych terminali towarowych, obiektów spełniających funkcje uzupełniające: biurowe, hotelowe, gastronomiczne, handlowe, usługowe (usługi celne, ubezpieczeniowe i in.).


Głównym realizatorem tego gigantycznego projektu - rozciągniętego na prawie 600 ha,
a oddziałującego na obszar niemal 5,5 tys. ha - jest działająca od marca 2015 roku, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A (KNHP). Została ona zawiązana przez Gminę Miejską Kraków oraz Województwo Małopolskie. Na początkowym etapie swej działalności musiała skupić się na sprawach formalnych,
by pozyskać niezbędne zezwolenia, uregulować kwestie prawne dotyczące pierwszej grupy terenów, pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej itp. Aktualnie posiadamy tytuł prawny do działek
o łącznej powierzchni ok. 76 ha. Do roku 2030 Spółka pozyska jeszcze ok. 300 ha. Na obszarze „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” działa już obecnie kilkanaście przedsiębiorstw. Ale podpisaliśmy 24 listy intencyjne i 4 umowy o poufności z potencjalnymi inwestorami, co stwarza realne szanse
na zwiększenie tej liczby, po przeprowadzeniu przez nas niezbędnych ulepszeń infrastrukturalnych. Trwają rozmowy z kolejnymi 6 przedsiębiorcami” -
mówi dr Artur Paszko, prezes zarządu KNHP.

Najbardziej zaawansowanym przedsięwzięciem jest realizacja I etapu budowy Centrum Rekreacji
i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Na obszarze tym – składającym się w sumie z 14 akwenów i dużych terenów zielonych – Spółka na początek wybuduje infrastrukturę rekreacyjną w otoczeniu zbiornika wodnego nr 1. Dzięki temu mieszkańcy Krakowa uzyskają komfortową i „inteligentną” przestrzeń
do wypoczynku na świeżym powietrzu. Projekt jest wart ok. 9,5 mln zł, z czego ok. 55% pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
-2020 (RPO WM). Niebawem wyłoniony zostanie Generalny Wykonawca, a prace budowlane zakończą się w roku 2020.

Również w 2020 roku gotowa będzie Strefa Aktywności Gospodarczej, stanowiąca część Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”. Te 40 ha to najbardziej zdegradowany działalnością przemysłu ciężkiego obszar objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Spółka uporządkuje go i uzbroi kosztem 85 mln zł. Prawie 70% tej kwoty stanowić będą środki z RPO WM. Miejsca na swoje inwestycje znajdzie tam ok. 50 przedsiębiorców reprezentujących głównie tzw. regionalne inteligentne specjalizacje. Cały czas prowadzone są również rozmowy z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi przedsiębiorcami w ramach działań promocyjno-informacyjnych. Nie zamykamy się na nikogo, prowadzimy rozmowy z najmniejszymi i największymi przedsiębiorcami – mówi prezes Paszko.

Spółka poszukuje inwestorów także na rynkach zagranicznych. Ważnym narzędziem dla realizacji projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” jest udział w międzynarodowych wydarzeniach. Targi inwestycyjne, które odbywają się w Pekinie, Dubaju, Monachium czy Cannes, należą do jednych
z największych i najbardziej prestiżowych na świecie. Przedstawiciele Spółki pozyskali tam wielu partnerów, z którymi współpraca może zaowocować w przyszłości poważnymi inwestycjami. Jest
to tym istotniejsze, że KNHP przygotowuje już do komercjalizacji kolejne tereny. Poza tym stara się
o dodatkowe środki z Funduszy Europejskich na realizację swoich przedsięwzięć.

Wśród tych ostatnich, najbardziej zaawansowany jest projekt obejmujący I etap budowy Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”. Pełna realizacja tego przedsięwzięcia da Krakowowi prawie czterdziestohektarową, nowoczesną (SMART) przestrzeń
dla czynnej rekreacji, przedsięwzięć społecznych i kulturalnych na dużą skalę. Czy na ten cel KNHP pozyska 13 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich, dowiemy się jeszcze w tym roku.

Jedynym komponentem projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, którego realizacja się jeszcze nie rozpoczęła, jest Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”. Teren wyznaczony pod to zadanie został bowiem objęty także - firmowanym przez administrację rządową - projektem „KRK NH2”. Na chwilę obecną trudno powiedzieć, w jakim kierunku pójdą działania przedstawicieli rządu w tej kwestii. Zapytany o tę perspektywę prezes Paszko odpowiada: Nie wiem. Ale chętnie w nich pomożemy,
bez względu na to, jaki podmiot będzie reprezentował w nich Skarb Państwa. Jeśli jednak ta inicjatywa zakończy się fiaskiem, jesteśmy gotowi do realizacji tego przedsięwzięcia według własnego, gotowego od dłuższego czasu, scenariusza
.