PROGRAM TURNIEJU TAŃCÓW NARODOWYCH


8:00 otwarcie Hali

8:00-8:30 rejestracja par

8:30-9:00 próba parkieti

9:00-10:30 Turniej z wręczeniem nagród.

 

 

R e g u l a m i n
XLVIII Pucharu Profesora Mariana Wieczystego w tańcach NARODOWYCH


I. CELE KONKURSU


1. Ochrona dziedzictwa narodowego.

2. Konfrontacja artystycznego dorobku dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Popularyzacja tańców polskich.

4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich oraz miejskich,kulturowa wymiana doświadczeń.


II. ORGANIZATORZY


1. Polskie Towarzystwo Taneczne


III. OPŁATA


Uczestnicy mają obowiązek uiszczenia opłaty startowej w wysokości 50 zł. od osoby

– płatne przez opiekuna grupy w dniu konkursu ( dyplomy i gadżety reklamowe uczestnik uzyskuje po zdaniu numerka startowego)


IV. TERMIN


12 grudnia 2021


V. MIEJSCE


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2


VI. KATEGORIE WIEKOWE


kat II Dzieci młodsze 8-9 lat Polka, Krakowiak

kat III Dzieci starsze 10-11 lat Polka, Krakowiak

kat IV Juniorzy młodsi 12-13 lat Polka, Krakowiak, Oberek

kat V Juniorzy starsi 14-15 lat Polka, Krakowiak, Oberek

kat VI Młodzież 16-18lat Krakowiak, Kujawiak, Oberek, Mazur

kat VII Dorośli 19-30 lat Krakowiak, Kujawiak, Oberek, Mazur

kat VIII Seniorzy 30 lat + decyduje wiek osoby młodszej w parze Mazur, Kujawiak, Oberek

• O przydzieleniu do kategorii decyduje rok urodzenia osoby starszej w parze; • Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor;

• Przed rozpoczęciem rywalizacji organizator zapewnia startującym parom próbę parkietu

• Wszystkie startujące pary muszą znać krok podstawowy poloneza

• Warunkiem rozegrania konkursu w danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie co najmniej 3 par;

• Czas prezentacji w tańcach wynosi około 2 minut.

• Muzyka mechaniczna, 8-taktowa poprzedzona 4-taktowym wstępem.

• Konsultacje: Mariusz Wolski Tel. 505-012-256.


VII. KRYTERIA OCEN


W konkursie tańców polskich obowiązują następujące kryteria ocen:

Muzykalność – wrażliwość na elementy składowe muzyki takie jak metrum, rytm, tempo, dynamika, budowa formalna utworu a także zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki;

Utrzymanie stylu i charakteru tańca – zgodna z obowiązującą w danym tańcu konwencją – postawa taneczna, sposób trzymania w parze, sposób zachowania się w tańcu;

Technika taneczna – prawidłowy sposób wykonania tańca;

Prawidłowość wykonawcza dotyczy przede wszystkim kroków, figur i tematów, logiczności ich połączeń zgodnej ze sztuką taneczną oraz stopnia automatyzacji prezentowanego ruchu. Zasady tej poprawności są zgodne z ustaleniami Rady Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury i Sztuki zakończonych w roku 1989;

Ogólny wyraz artystyczny – zdolność i umiejętność takiego zaprezentowania tańca, które w oparciu o odpowiednio wysoką lub mistrzowską technikę taneczną, zamierza sprostać lub spełnia wymogi sztuki – piękna, harmonii i estetyki;

Estetyczny wygląd pary – prezencja, estetyka ubioru pary i jego funkcjonalność.


VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA


1. Ocenę prezentacji par tanecznych organizator konkursu powierza zespołowi jurorówskładającemu się z co najmniej 5 sędziów i sędziego skrutinera.

2. Z grona jurorów wybiera się sędziego głównego, który decyduje o sposobierozwiązania problemów dotyczących sędziowania, pojawiających się w trakcie konkursu np. zarządza dogrywkę pomiędzy parami, decyduje o liczebności w grupach eliminacyjnych itp.

3. Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji iprzyznanie ostatniego miejsca w określonym tańcu rozgrywanej rundy. W kolejnych tańcach tej

rundy para ta może nadal tańczyć.


IX. ZASADA RUCHU


Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w I kierunku tańca (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).


X. NAGRODY


Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej turnieju otrzymają medale Wszystkie osoby biorące udział w turnieju otrzymują pamiątkowe dyplomy.


XI. KOSTIUM


Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych (koniecznie obuwie do tańca lub baletki!).


XII. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE


• Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu.

• Finaliści turnieju są wyczytywani z imienia i nazwiska.

• Uczestnicy mają obowiązek ubezpieczenia się na czas przejazdu i pobytu na turnieju.

• Zespoły wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie materiałów konkursowych przez organizatorów.

• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zakresie kategorii w zależności od potrzeb oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.


XIII ZGŁOSZENIA


Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Liczba miejsc ograniczona!

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 na maila: audycje@wp.pl p. Mariusz Wolski tel. 505012256