Dokument bez tytułu

 

 

 

 

 

1. Regulamin tańców Towarzyskich
2. Regulamin Seniorów tańce Towarzyskie
3. Regulamin tańców Nowoczesnych
4. Regulamin tańców NarodowychR e g u l a m i n tańców Towarzyskich
XLVIII MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR WIECZYSTEGO
I. Turniej jest imprezą tradycyjną, organizowaną po raz 48 wg zasad opracowanych w dużej mierze przez twórcę amatorskiego i zawodowego ruchu
artystycznego tańca towarzyskiego w Polsce – Profesora Mariana Wieczystego. Puchar upamiętni 35 rocznicę śmierci Prof. Mariana
Wieczystego. XLVIII edycja Pucharu odbędzie się w dniach 10-11-12 grudnia 2021 r. w następujących salach:1. Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych, ul. Marszałka Ferdinanda Focha 40
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul Kolna 2
II. Organizator turnieju:
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego - Prezes Janusz Biały
31-566 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4, tel. 691 472 107, e-mail: wieczysty@taniec.pl


III. Celem imprezy jest między innymi:
– oddanie hołdu pamięci Profesorowi i Jego żonie Cecylii, synowi Arturowi i synowej Barbarze;
– umożliwienie polskim i zagranicznym parom tanecznym przedstawienia do oceny własnego warsztatu arty­stycznego, uzdolnień i umiejętności artystycznych, muzykalności, zdolności ruchowych, opanowania techniki tanecznej, itp.;
– stworzenie polskim nauczycielom tańca i polskim sędziom możliwości wzięcia udziału w ocenie umiejętności artystycznych par uczestniczących w tym turnieju;
– stworzenie polskim parom ewentualnej możliwości podwyższenia klasy tanecznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w organizacjach tanecznych działających na terenie Polski, jeżeli ten turniej zostanie przez nie zaakceptowany


IV. Turniej jest imprezą międzynarodową, w której mogą brać udział polskie pary taneczne wszystkich kategorii wiekowych począwszy od dzieci młodszych do 9 lat, par dorosłych wszystkich kategorii, par seniorów,


V. Puchar Wieczystego jest turniejem otwartym dla wszystkich par. Pary nie będące członkami Polskiego Towarzystwa Tanecznego mogą zgłaszać swój udział za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem wieczysty@taniec.pl
VI. Warunki uczestnictwa w turnieju:
– zgłoszenie udziału pary w turnieju w terminie do 3 grudnia 2021 r.
(CBD PTT);

– wniesienie akredytacji w kwocie 50,00 zł od osoby za 1 styl, lub 55,00 zł
od osoby za kombinację


– wniesienie akredytacji w kwocie 60,00 zł od osoby za 1 styl, lub 70,00 zł
od osoby za kombinację dla par niezrzeszonych w Polskim Towarzystwie Tanecznym


– wniesienie akredytacji w kwocie 15,00 euro od osoby za 1 styl, lub 20,00 euro
od osoby za kombinację dla par zagranicznych

Wszystkie opłaty zarówno dla zawodników jak i dla trenerów należy wpłacać na konto do dnia 7.12.2021:
Bank Pekao nr 71 1240 4588 1111 0011 0939 3477
Polskie Towarzystwo Taneczne OKRĘG MAŁOPOLSKI
ul. Ofiar Dąbia 4; 31-566 Kraków

- Opis przelewu dla zawodnika:
TYLKO: imię i nazwisko (najlepiej pary! lub indywidualnego zawodnika), klasa taneczna kategoria wiekowa


VII. Zasady organizacyjne:

1. Pary zostają zarejestrowane zgodnie ze zgłoszeniem, na podstawie dokumentów potwier­dzających parę, jej wiek i klasę (najlepiej książeczki startowej).

2. Turniej zostanie rozegrany:
a. w kombinacji 6-ciu tańców w klasie F kategorii 14-15 lat oraz open do 9 lat,
b. w kombinacji 8-miu tańców w klasie E kategorii 14-15 lat oraz open 10-11 lat,
c. w trzech tańcach standardowych i trzech latynoamerykańskich w klasie F kategorii wiekowej pow. 15 lat,
d. w czterech tańcach standardowych i czterech tańcach latynoamerykańskich w klasie E kategorii wiekowej pow. 15 lat,
e. w pozostałych klasach oraz w klasach Open pozostałych kategorii wiekowych w pięciu tańcach standardowych i w pięciu tańcach latynoamerykańskich,

KAŻDY TANIEC POSIADA ODDZIELNE RUNDY ELIMINACYJNE I FINAŁ.PO PIERWSZEJ RUNDZIE ELIMINACYJNEJ NASTĘPUJE RUNDA BARAŻOWA UZUPEŁNIAJĄCA ILOŚĆ PAR W NASTĘPNEJ RUNDZIE.


3. Obowiązuje udział:
-W tańcach standardowych:
a. w klasie F oraz open do 9 lat udział w: walcu angielskim, walcu wiedeńskim, i quickstepie,
b. w klasie E 14-15 lat, klasie E pow. 15 lat oraz open 10-11 lat: walcu angielskim, tangu, walcu wiedeńskim, i quickstepie,
c. w pozostałych klasach w: walcu angielskim, tangu, walcu wiedeńskim, fokstrocie i quickstepie.
-W tańcach Ameryki Łacińskiej
a. w klasie F oraz open do 9 lat w: cha-cha-cha, sambie i jive´ie,
b. w klasie E 14-15 lat, klasie E pow. 15 lat oraz open 10-11 lat w: cha-cha-cha, sambie, rumbie i jive´ie,
c. w pozostałych klasach w: cha-cha-cha, sambie, rumbie, paso doble i jive´ie.

4. W klasach F, E i D - we wszystkich rundach eliminacyjnych oraz w rundzie finałowej pary tańczą tylko figury zapisane w niżej podanych książkach.
Dla pozostałych klas zostały wytypowane następujące tańce w poszczególnych stylach tanecznych:

kl. S: Slow Fox– w tańcach standardowych i Rumba – w tańcach latynoamerykańskich;
kl. A: Quickstep– w tańcach standardowych i Paso Doble – w tańcach latynoamerykańskich;
kl. B: Walc Angielski – w tańcach standardowych i Jive w tańcach latynoamerykańskich.
kl. C: Tango – w tańcach standardowych i Samba w tańcach latynoamerykańskich.

5.  Przebieg turnieju wyłoni zwycięzców poszczególnych tańców i stylów. Zdobywcami pucharów zostaną pary, które uzyskają w klasie F 14-15 lat najlepszą lokatę za 6 tańców, klasie E kategorii 14-15 lat najlepszą lokatę za 8 tańców, klasie F kategorii pow.15 lat najlepszą lokatę za trzy tańce w danym stylu, klasie E kategorii pow.15 lat najlepszą lokatę za cztery tańce w danym stylu zaś w pozostałych klasach najlepszą lokatę za pięć tańców w danym stylu.

6. Para taneczna w swojej klasie nie może opuścić w pierwszej rundzie eliminacyjnej żadnego tańca danego stylu.

7. W kategoriach seniorskich turniej jest rozgrywany zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie rywalizacji Par Seniorów XLVII MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR WIECZYSTEGO

8. Na turnieju obowiązują aktualne tempa muzyczne.

9. Opisy figur podstawowych dla wytypowanych tańców, które można wykonać w czasie tego turnieju są zawarte w następujących książkach:
a) Tańce standardowe:
THE BALLROOM TECHNIQUE - IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS of DANCING
TECHNIQUE of BALLROOM DANCING by GUY HOWARD.
THE VIENNESE WALTZ by HARRY SMITH - HAMPSHIRE.
VIENNESE WALTZ TECHNIQUE - IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS of DANCING (ISTD).
b) Tańce Ameryki Łacińskiej:
THE REVISED TECHNIQUE of LATIN AMERICAN DANCING - IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS of DANCING - RUMBA, SAMBA, CHA CHA CHA, JIVE, PASO DOBLE. TECHNIQUE of LATIN DANCING by WALTER LAIRD. SUPLEMENT TECHNIQUE of LATIN DANCING by WALTER LAIRD.

10. W turnieju obowiązują stroje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami PTT.


VIII. Sędziowanie:
1. Liczba sędziów i skład Komisji Sędziowskiej zostanie ustalona przez organizatora. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą także sędziowie
repertuarowi.
2. Sędziowanie odbywa się zgodnie z przepisami sędziowskimi PTT – w rundach eliminacyj­nych poprzez typowanie, w rundach finałowych –
sędziowanie na miejsca.
3. Każdy członek Komisji Sędziowskiej turnieju ma obowiązek składania propozycji dyskwalifikacji tych par, które w danym tańcu przekraczają repertuar taneczny umieszczając przy danej parze w karcie sędziowskiej litery R.
4. O dyskwalifikacji par i ich wycofaniu z dalszych eliminacji w poszczególnych tańcach lub z uczestnictwa w turnieju decyduje Sędzia Główny, na wniosek Sędziego Repertuarowego albo Kierownika Artystycznego turnieju.


IX. Nagrody:
– puchary dla zwycięzców i medale dla pierwszych trzech par;
– nagrody dla zwycięzców ufundowane przez instytucje, kluby, szkoły tańca, nauczycieli tańca, osoby prywatne;
– dyplomy.


X. Obliczanie wyników:
1. Turniej jest rozgrywany w każdym tańcu osobno, tzn., że pary są oceniane i awansują do kolejnej rundy (łącznie z finałem) w każdym tańcu
osobno.
2. W poszczególnych tańcach miejsca przyznaje się w następujący sposób:
a) w rundach finałowych na podstawie ocen sędziowskich przy użyciu Skating Systemu;
b) w rundach przedfinałowych miejsca przyznaje się na podstawie liczby typowań („krzyżyków”) sędziowskich. Para, która otrzymała więcej typowań zajmuje wyższe miejsce;
c) w danym tańcu pary, które mają tę samą liczbę typowań otrzymują miejsce ex aequo np. 24–27.
3. Miejsca par w kombinacji (kl. F, E, open do 9, open 10-11) albo w stylach oblicza się na podstawie sumy miejsc zajętych przez parę w tańcach danego stylu. Para, która uzyskała mniejszą sumę miejsc z tańców danego stylu zajmuje wyższe miejsce. Pary, które otrzymały tę samą sumę miejsc zajmują miejsca ex aequo w danym stylu.
4. Obliczanie zdobytych punktów odbywa się zgodnie z dotychczasowym systemem skrutacyjnym.
5. W klasach F, E i D oraz w wylosowanych tańcach dla pozostałych klas, gdzie obowiązuje ograniczony repertuar taneczny, obowiązują następujące zasady:
a) jeżeli para przekracza dozwolony repertuar w danym tańcu w rundach przedfinałowych, otrzymuje najpierw ostrzeżenie od sędziego repertuarowego lub sędziego głównego, a następnie, jeżeli się to powtórzy, zostaje zdyskwalifikowana w tym tańcu;
b) w rundzie finałowej para jest dyskwalifikowana bez ostrzeżenia;
c) jeżeli para przekracza dozwolony repertuar w danym tańcu w rundzie finałowej, otrzymuje od sędziego ostanie miejsce w tym finale. Sędzia
Główny przed ujawnieniem wyników może zdecydować powtórzenie tego finału bez udziału tej pary;
d) para, która została zdyskwalifikowana za przekroczenie dozwolonego repertuaru w danym tańcu, otrzymuje ostatnie miejsce w tym tańcu i w rundzie, w której została zdyskwalifikowana. Tak uzyskane miejsce zostanie zaliczone do obliczenia sumy miejsc i wyniku w danym stylu czy kombinacji;
e) dwie lub więcej par, które zostały zdyskwalifikowane za przekraczanie repertuaru otrzymują ex aequo ostatnie średnie miejsce w danym tańcu i rundzie np. 22–24;
Uwaga! Para zdyskwalifikowana w danym tańcu i rundzie zajmuje miejsce niższe niż najsłabsza para w tej rundzie (nawet taka, która nie otrzyma
żadnego typowania).
Uwaga! Dyskwalifikacja za przekroczenie repertuaru dotyczy tylko jednego tańca (chyba, że para w klasie, gdzie jest ograniczony repertuar w pozostałych tańcach nie stosuje się do przyjętych reguł tego turnieju).
Para zdyskwalifikowana może oczywiście rywalizować w po­zostałych tańcach oraz uzyskać miejsce i punkty.
f) Para, która nie może kontynuować swojego tańca z powodu kontuzji otrzymuje wynik, który uzyskała do momentu wystąpienia kontuzji np.:
zatańczyła dwa tańce i uległa kontuzji – uzyskuje wynik z tych tańców, a w pozostałych tańcach otrzymuje zero punktów w danej rundzie, a w finale
ostanie miejsce.


XI. Przeklasyfikowania i punkty Premium:
Klasę wyższą otrzymuje 10% startujących par – nie mniej niż 3 pary.
w klasach F, E, D, C, B, A – z pozostałych po przeklasyfikowaniu uczestników 30 procent par otrzymuje 1 punkt PREMIUM;


XII. Wszelkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga Kierownictwo Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.


XII. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Taneczne, ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
8. zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT,
9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora na potrzeby organizowanego turnieju a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na udział w turnieju tańca.
R e g u l a m i n rywalizacji Par Seniorów w tańcach Towarzyskich


XLVIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO
O PUCHAR WIECZYSTEGO
I. Turniej jest imprezą tradycyjną, organizowaną wg zasad opracowanych w dużej mierze przez twórcę amatorskiego i zawodowego ruchu artystycznego tańca towarzyskiego w Polsce – Profesora Mariana Wieczystego. Puchar upamiętni 35 rocznicę śmierci Prof. Mariana Wieczystego. XLVIII edycja Pucharu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2021 r. w następujących salach:

1. Klasy F,E,D,C,B,A,S,OPEN- niedziela, 12 grudnia 2021,ul. Ptaszyckiego 6, hala Com Com ZONE

Organizator turnieju:
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręg Małopolski,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego - Prezes Janusz Biały
31-566 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4, tel. 691 472 107, e-mail: wieczysty@taniec.pl


II. Prawo startu w turnieju mają pary:
- w klasach F,E,D,C - w przypadku małej ilości par klasy lub kategorie zostaną połączone.
Seniorzy I (30+)
Seniorzy II (40+)
Seniorzy III (50+)
Seniorzy IV (60+)

- w klasach B,A,S, OPEN - w przypadku małej ilości par klasy lub kategorie zostaną połączone.
Seniorzy I (30+)
Seniorzy II (40+)
Seniorzy III (50+)
Seniorzy IV (60+)

III. Warunki uczestnictwa w turnieju:
– zgłoszenie udziału pary w turnieju w terminie do 3 grudnia 2021 r. (CBD PTT);
– wniesienie akredytacji w kwocie 50,00 zł od osoby za 1 styl,
– wniesienie akredytacji w kwocie 60,00 zł od osoby za 1 styl dla par niezrzeszonych w Polskim Towarzystwie TanecznymTurniej jest imprezą międzynarodową, w której mogą brać udział polskie pary taneczne wszystkich kategorii wiekowych Senior,


Puchar Wieczystego jest turniejem otwartym dla wszystkich par. Pary nie będące członkami Polskiego Towarzystwa Tanecznego mogą zgłaszać swój udział za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem wieczysty@taniec.plIV. Zasady organizacyjne:

1. Pary zostają zarejestrowane zgodnie ze zgłoszeniem, na podstawie dokumentów potwierdzających parę, jej wiek i klasę (najlepiej książeczki startowej).

2. Turniej zostanie rozegrany:
a. w trzech tańcach standardowych i trzech latynoamerykańskich w klasie F,
b. w czterech tańcach standardowych i czterech tańcach latynoamerykańskich w klasie E,
c. w pozostałych klasach w pięciu tańcach standardowych i w pięciu tańcach latynoamerykańskich,

KAŻDY TANIEC POSIADA ODDZIELNE RUNDY ELIMINACYJNE I FINAŁ.

3. Po pierwszej rundzie rozegrany zostanie runda barażowa uzupełniająca skład par rundy kolejnej. W pierwszej rundzie do rundy kolejnej typowanych jest połowa par rundy kolejnej.

4. Obowiązuje udział:
-W tańcach standardowych:

a. w klasie F w: walcu angielskim, walcu wiedeńskim, i quickstepie,
b. w klasie E w: walcu angielskim, tangu, walcu wiedeńskim, i quickstepie,
c. w pozostałych klasach w: walcu angielskim, tangu, walcu wiedeńskim, fokstrocie i quickstepie.

-W tańcach Ameryki Łacińskiej:

a. w klasie F w: cha-cha-cha, sambie i jive´ie,
b. w klasie E w: cha-cha-cha, sambie, rumbie i jive´ie,
c. w pozostałych klasach w: cha-cha-cha, sambie, rumbie, paso doble i jive´ie.

5. Przebieg turnieju wyłoni zwycięzców poszczególnych tańców i stylów.
6. Para taneczna nie może opuścić w pierwszej rundzie eliminacyjnej żadnego tańca danego stylu w klasach.
7. Na turnieju obowiązują aktualne tempa muzyczne.
8. W turnieju obowiązuje repertuar zgodny z Regulaminem Rywalizacji w kategoriach Seniorów.
9. W turnieju obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Rywalizacji w kategoriach Seniorów.

DOKŁADNY PROGRAM TURNIEJU PODANY ZOSTANIE PO ZAKOŃCZENIU ZGŁOSZEŃ


V. Sędziowanie:
1. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi 7 sędziów.
2. Sędziowanie odbywa się zgodnie z przepisami sędziowskimi PTT – w rundach eliminacyj­nych poprzez typowanie, w rundach finałowych – sędziowanie na miejsca.
3. Każdy członek Komisji Sędziowskiej turnieju ma obowiązek składania propozycji dyskwalifikacji tych par, które w danym tańcu przekraczają repertuar taneczny umieszczając przy danej parze w karcie sędziowskiej litery R.
4. O dyskwalifikacji par i ich wycofaniu z dalszych eliminacji w poszczególnych tańcach lub z uczestnictwa w turnieju decyduje Sędzia Główny.

VI. Obliczanie wyników:
1. Turniej jest rozgrywany w każdym tańcu osobno, tzn., że pary są oceniane i awansują do kolejnej rundy (łącznie z finałem) w każdym tańcu osobno.
2. W poszczególnych tańcach miejsca przyznaje się w następujący sposób:
a) w rundach finałowych na podstawie ocen sędziowskich przy użyciu Skating Systemu;
b) w rundach przedfinałowych miejsca przyznaje się na podstawie liczby typowań („krzyżyków”) sędziowskich. Para, która otrzymała więcej typowań zajmuje wyższe miejsce;
c) w danym tańcu pary, które mają tę samą liczbę typowań otrzymują miejsce ex aequo np. 24–27.
3. Obliczanie zdobytych punktów odbywa się zgodnie z dotychczasowym systemem skrutacyjnym.
4. W klasach F I E, gdzie obowiązuje ograniczony repertuar taneczny, obowiązują następujące zasady:
a) jeżeli para przekracza dozwolony repertuar w danym tańcu w rundach przedfinałowych, otrzymuje najpierw ostrzeżenie od sędziego głównego, a następnie, jeżeli się to powtórzy, zostaje zdyskwalifikowana w tym tańcu;
b) w rundzie finałowej para jest dyskwalifikowana bez ostrzeżenia;
c) jeżeli para przekracza dozwolony repertuar w danym tańcu w rundzie finałowej, otrzymuje od sędziego ostanie miejsce w tym finale. Sędzia Główny przed ujawnieniem wyników może zdecydować powtórzenie tego finału bez udziału tej pary;
d) para, która została zdyskwalifikowana za przekroczenie dozwolonego repertuaru w danym tańcu, otrzymuje ostatnie miejsce w tym tańcu i w rundzie, w której została zdyskwalifikowana. Tak uzyskane miejsce zostanie zaliczone do obliczenia sumy miejsc i wyniku w danym stylu czy kombinacji;
e) dwie lub więcej par, które zostały zdyskwalifikowane za przekraczanie repertuaru otrzymują ex aequo ostatnie średnie miejsce w danym tańcu i rundzie np. 22–24;
Uwaga! Para zdyskwalifikowana w danym tańcu i rundzie zajmuje miejsce niższe niż najsłabsza para w tej rundzie (nawet taka, która nie otrzyma żadnego typowania).
Uwaga! Dyskwalifikacja za przekroczenie repertuaru dotyczy tylko jednego tańca (chyba, że para w klasie, gdzie jest ograniczony repertuar w pozostałych tańcach nie stosuje się do przyjętych reguł tego turnieju). Para zdyskwalifikowana może oczywiście rywalizować w pozostałych tańcach oraz uzyskać miejsce i punkty.
f) Para, która nie może kontynuować swojego tańca z powodu kontuzji otrzymuje wynik, który uzyskała do momentu wystąpienia kontuzji np.: zatańczyła dwa tańce i uległa kontuzji – uzyskuje wynik z tych tańców, a w pozostałych tańcach otrzymuje zero punktów w danej rundzie, a w finale ostanie miejsce.

VII. Nagrody: - dyplomy i medale dla trzech pierwszych par w każdym stylu

VIII. Przeklasyfikowania i punkty Premium:
Klasę wyższą otrzymają pary zgodnie z Przepisami STT PTT obowiązującymi od 4 listopada 2019 czyli:
1. w zależności od frekwencji klasę wyższą otrzymuje:
- udział 2-ch par - żadna z par nie dostaje klasy;
- udział od 3 do 8 par - 20% par, zaokrąglone w górę, uzyskuje klasę wyższą;
- udział minimum 9 par - 10% par, zaokrąglone w górę (minimum 3 pary), uzyskuje klasę wyższą;
2. kolejne 30 procent par z całości otrzymuje 1 punkt PREMIUM.

IX. Pozostałe sprawy organizacyjne
1. Koszty ubezpieczenia, przejazdu i ewentualnego noclegu par, pokrywają tancerze lub instytucje delegujące.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym rozgrywany jest turniej.
3. W sprawach sporych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem turnieju
4. W sprawach techniczno-organizacyjnych, wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów


X. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Taneczne, ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków,
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) –prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictw w rywalizacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
8. zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT,
9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora na potrzeby organizowanego turnieju a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na udział w turnieju tańca.
R e g u l a m i n
XLVIII Puchar Profesora Mariana Wieczystego w tańcach Nowoczesnych 

1. Data i miejsce zawodów:

 

• 10 grudnia 2021 r. (piątek)

• Ośrodek Sportu i Rekreacji, 30-381 Kraków ul. Kolna 2

 

2. Organizatorzy:

 

• Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Małopolski

• Polskie Towarzystwo Taneczne

• Miasto Kraków

• OSiR Kolna

 

3. Cele:

 

• Popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży, jako formy aktywnego wypoczynku.

• Umożliwienie prezentacji amatorskim zespołom tanecznym.

• Integracja amatorskiego środowiska artystycznego z zawodowym ruchem tanecznym.

• Zaprezentowanie dorobku artystycznego

• Konfrontacja i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy klubami i trenerami w zakresie tańca.

• Popularyzacja zasady rywalizacji fair play.

 

4. Uczestnicy:

 

Amatorskie zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca, ogniskach i innych placówkach kulturalnych.

Uczestnik może być członkiem FORMACJI lub MINI FORMACJI, ale może wystąpić również SOLO lub w DUECIE/PARZE.

 

5. Kategorie taneczne:

 

FORMACJE (pow. 8 zawodników):

HIP-HOP – początkujący

HIP-HOP – zaawansowani

INNE FORMY

 

MINI FORMACJE (od 3 do 7 zawodników):

HIP-HOP – początkujący

HIP-HOP – zaawansowani

INNE FORMY

 

DUETY/PARY:

HIP-HOP – początkujący

HIP-HOP – zaawansowani

JAZZ

MODERN

 

SOLO:

HIP-HOP – początkujący

HIP-HOP – zaawansowani

JAZZ

MODERN

 

Czas trwania choreografii FORMACJI od 2 – 4 minut. (muzykę należy przesłać wraz ze zgłoszeniem w formacie mp3).

Czas trwania choreografii MINI FORMACJI od 1.30 do 2 minut. (muzykę należy przesłać wraz ze zgłoszeniem w formacie mp3).

Czas prezentacji SOLO, DUETÓW/PAR w HIP-HOP (muzyka organizatora, tempo 108 – 120 bpm).

SOLO i DUETY/PARY 1 minuta – tancerze prezentują się trzykrotnie: w rundzie porównawczej; rundzie solowej – pojedynczo lub w małych grupach i na koniec w rundzie porównawczej.

Czas prezentacji SOLO, DUETÓW/PAR w JAZZ, MODERN zalecany od 1 - 4 minut (muzykę należy przesłać wraz ze zgłoszeniem w formacie mp3).

 

Muzykę należy przesłać wraz z zgłoszeniem na adres mailowy turnieju: wieczystyfreestyle@gmail.com . Plik mp3 musi zostać podpisany nazwą prezentacji oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika/zespołu. Nie dostarczenie muzyki do 15 minut przed rozpoczęciem danego bloku turnieju jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika/zespołu.

 

Ta sama prezentacja nie może być pokazana w dwóch różnych stylach tanecznych.

 

UWAGA! W stylu HIP-HOP zostanie rozegrana kategoria początkujący. Ta kategoria przeznaczona jest dla tancerzy początkujących i mniej zaawansowanych, nie posiadających licencji żadnych związków i federacji tanecznych, trenujących maksymalnie 2 lata.

 

6. Kategorie wiekowe: (znaczenie ma rok urodzenia)

 

Dzieci Młodsze do 8 lat (dzieci urodzone w 2013 r. i młodsze)

Dzieci Starsze 9 – 12 lat (dzieci urodzone w latach 2012 – 2009)

Juniorzy 13-16 lat (młodzież urodzona w latach 2008 – 2005)

Młodzież 17 lat i starsi (młodzież urodzona w 2004 r. i starsza)

Dorośli 31 lat i starsi (dorośli urodzeni w 1990 r. i starsi)

O przydzieleniu zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika z tolerancją do 1 osoby. O zakwalifikowaniu DUETU/PARY do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika.

 

7. Style taneczne

 

HIP-HOP - choreografie oparte na technikach street dance – b-boying, popping, locking, hip hop, house, krumping, itp.

INNE FORMY – możliwość użycia dowolnej techniki tanecznej, akrobatyki oraz tematu, scenografii i rekwizytów.

JAZZ, MODERN - prezentacje oparte na technikach: Jazz, Modern, Balet. Dozwolone rekwizyty, temat itp.

 

Kategorie SOLO i DUETY/PARY mogą zostać odwołane przy dużej ilości zgłoszonych zespołów.

W zależności od ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.

 

8. Sędziowie.

 

Zawody oceniać będzie profesjonalna komisja sędziowska pod przewodnictwem Sędziego Głównego (niepunktującego).

Kryteria oceny sędziowskiej:

• dobór repertuaru, muzyki i kostiumów do choreografii pasujących do wieku uczestników,

• technika taneczna charakterystyczna dla danego stylu,

• atrakcyjność rozwiązań choreograficznych,

• odpowiedni dobór muzyki do kategorii wiekowej

• wrażenie artystyczne.

Ocena sędziowska jest ostateczna.

Sędziowie mają prawo przydzielić uczestnika do innej kategorii tanecznej niż w zgłoszeniu w przypadku kiedy większość choreografii jest użyta niezgodnie ze zgłoszonym stylem tanecznym. W tym przypadku uczestnik jest oceniany wraz z kategorią, do której został przeniesiony.

 

9. Warunki uczestnictwa:

 

• Prawo startu mają tancerze z całej Polski, zgłoszeni przez kierownictwo szkół, domów kultury, szkół i klubów tańca, ognisk, placówek kulturalnych oraz innych organizacji.

• Każdy uczestnik musi posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość oraz datę urodzenia.

• Organizator ma prawo weryfikacji wieku zawodników na każdym etapie zawodów. Start zawodnika w nie właściwej kategorii wiekowej skutkuje dyskwalifikacją z dalszej rywalizacji.

• Przesłanie pisemnego zgłoszenia na adres e-mail: wieczystyfreestyle@gmail.com do dnia 01.12.2021 r.

• Wniesienie opłaty startowej w wysokości:

 

- 400 zł w kategorii FORMACJE

- 250 zł w kategorii MINI FORMACJE;

- 70 zł w kategoriach DUETY/PARY;

- 35 zł w kategorii SOLO;

 

płatne na konto: PKO SA 71 1240 4588 1111 0011 0939 3477

 

• Organizator ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia po terminie, oraz nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku zbyt dużej ilości uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

• Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed ostatecznym terminem zgłoszeń.

• Gotowość każdego uczestnika do prezentacji na minimum 60 minut przed planowanym występem.

• Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ oraz procedurom obowiązującym w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

• Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju.

• Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu.

 

10. Wstęp na zawody płatny 30 złza blok lub 50 zł wstęp całodzienny.

 

Turniej odbędzie się zgodnie z reżimem sanitarnym aktualnym na dzień rozgrywania zawodów.

Procedura bezpieczeństwa podczas turnieju w okresie pandemii COVID – 19 zamieszczona jest pod linkiem: http://wieczysty.eu/covid19

wraz z Oświadczeniem COVID-19 jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

Oświadczenia do pobrania: http://wieczysty.eu/covid19

Na turniej zostaną wpuszczone wyłącznie osoby, które poddadzą się pomiarowi temperatury oraz wypełnią i podpiszą oświadczenie.

Trenerzy uczestników oraz zgłoszeni opiekunowie grup (1 osoba na Formację) biorących udział w zawodach są gośćmi organizatora (obowiązkowo prosimy o potwierdzenie swojej obecności przy zgłoszeniu zawodników) do dnia 01.12.2021 r.

 

Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

• Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku przez Organizatora.

 

11. Nagrody:

 

• FORMACJE – dyplomy dla finalistów, puchar dla zdobywców I, II i III miejsca

• MINI FORMACJE – dyplomy dla finalistów, puchar dla zdobywców I, II i III miejsca

• DUETY/PARY – dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców I, II i III miejsca

• SOLO – dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców I, II i III miejsca

 

12. Informacje dodatkowe:

 

• Uczestnicy zgłaszani do udziału w zawodach nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportu powszechnego.

• Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, pobytu, ubezpieczenia i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

• Wstęp na parkiet jedynie w obuwiu sportowym.

• Udział w zawodach oraz akceptacja zapisów regulaminu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu turnieju oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, itp.) Tancerze i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie zarejestrowanego materiału na różnych polach eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami układów choreograficznych.

• Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem Turnieju.

• Protesty przyjmowane są do 15 minut od zakończenia konkurencji, wyłącznie w formie pisemnej.

• W czasie zawodów działają: Kierownik Zawodów, Sędzia Główny, Biuro organizatora.

• Bieżące informacje i komunikaty publikowane będą na oficjalnej stronie turnieju wieczysty.eu oraz profilu FB

 

13. Program wstępny:

 

Proponowany program obejmuje 3 bloki i po każdym bloku nastąpi ogłoszenie wyników.

Blok I HIP-HOP – początkujący

Blok II HIP-HOP – zaawansowani

Blok III INNE FORMY, JAZZ, MODERN

Końcowy program godzinowy turnieju zostanie podany po zamknięciu list startowych.

 

Uwagi:

 

Wniesienia i zniesienia dekoracji i rekwizytów zespół dokonuje maksymalnie w ciągu 15 sekund. Niedopuszczalne jest użycie rekwizytów, scenografii, dekoracji zagrażającej życiu i bezpieczeństwu uczestników zawodów, używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów, własnych aparatów oświetleniowych – organizator w takim przypadku ma prawo żądać ich usunięcia.

Pomoc dzieciom przez osoby dorosłe – istnieje możliwość pomocy dzieciom do lat 8 przez osoby dorosłe przy wniesieniu i zniesieniu dekoracji i rekwizytów oraz przy wprowadzeniu, ustawieniu dzieci pod warunkiem nieprzekroczenia czasu 15 sekund.

Akrobatyka i mieszanie technik – W kategorii INNE DORMY zespół może wykorzystać elementy akrobatyczne oraz kroki dowolnej techniki nie więcej jednak niż 20 procent choreografii.

Wymiary parkietu – 25 m x 15 m

 

Inne:

 

W kategoriach wiekowych do 8 lat, 9 – 12 lat podnoszenia są niedozwolone.

Nie przewidujemy prób zespołów na parkiecie głównym.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji.

 

Postanowienia końcowe.

 

Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w zawodach na każdym etapie. W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zawodów. Organizator nie zapewnia agrafek do numerów startowych.

Organizator nie ubezpiecza zawodników. W trakcie trwana zawodów organizator nie sprawuje opieki nad zawodnikami.

Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Akredytacje – organizator nie pobiera opłaty za wykonywanie zdjęć i nagrywanie prezentacji dzieci.

Na prezentowanie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.

Informacje na temat zawodów dostępne pod numerami telefonów: 501-402-421,

Regulamin turnieju jest dostępny na stronie: http://wieczysty.eu/regulamin

 

R e g u l a m i n
XLVIII Puchar Profesora Mariana Wieczystego w tańcach NARODOWYCH


I. CELE KONKURSU


1. Ochrona dziedzictwa narodowego.

2. Konfrontacja artystycznego dorobku dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Popularyzacja tańców polskich.

4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich oraz miejskich,kulturowa wymiana doświadczeń.


II. ORGANIZATORZY


1. Polskie Towarzystwo Taneczne


III. OPŁATA


Uczestnicy mają obowiązek uiszczenia opłaty startowej w wysokości 50 zł. od osoby

– płatne przez opiekuna grupy w dniu konkursu ( dyplomy i gadżety reklamowe uczestnik uzyskuje po zdaniu numerka startowego)


IV. TERMIN


12 grudnia 2021


V. MIEJSCE


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kolna 2


VI. KATEGORIE WIEKOWE


kat II Dzieci młodsze 8-9 lat Polka, Krakowiak

kat III Dzieci starsze 10-11 lat Polka, Krakowiak

kat IV Juniorzy młodsi 12-13 lat Polka, Krakowiak, Oberek

kat V Juniorzy starsi 14-15 lat Polka, Krakowiak, Oberek

kat VI Młodzież 16-18lat Krakowiak, Kujawiak, Oberek, Mazur

kat VII Dorośli 19-30 lat Krakowiak, Kujawiak, Oberek, Mazur

kat VIII Seniorzy 30 lat + decyduje wiek osoby młodszej w parze Mazur, Kujawiak, Oberek

• O przydzieleniu do kategorii decyduje rok urodzenia osoby starszej w parze; • Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej instruktor;

• Przed rozpoczęciem rywalizacji organizator zapewnia startującym parom próbę parkietu

• Wszystkie startujące pary muszą znać krok podstawowy poloneza

• Warunkiem rozegrania konkursu w danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie co najmniej 3 par;

• Czas prezentacji w tańcach wynosi około 2 minut.

• Muzyka mechaniczna, 8-taktowa poprzedzona 4-taktowym wstępem.

• Konsultacje: Mariusz Wolski Tel. 505-012-256.


VII. KRYTERIA OCEN


W konkursie tańców polskich obowiązują następujące kryteria ocen:

Muzykalność – wrażliwość na elementy składowe muzyki takie jak metrum, rytm, tempo, dynamika, budowa formalna utworu a także zdolność emocjonalnego przeżywania muzyki;

Utrzymanie stylu i charakteru tańca – zgodna z obowiązującą w danym tańcu konwencją – postawa taneczna, sposób trzymania w parze, sposób zachowania się w tańcu;

Technika taneczna – prawidłowy sposób wykonania tańca;

Prawidłowość wykonawcza dotyczy przede wszystkim kroków, figur i tematów, logiczności ich połączeń zgodnej ze sztuką taneczną oraz stopnia automatyzacji prezentowanego ruchu. Zasady tej poprawności są zgodne z ustaleniami Rady Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury i Sztuki zakończonych w roku 1989;

Ogólny wyraz artystyczny – zdolność i umiejętność takiego zaprezentowania tańca, które w oparciu o odpowiednio wysoką lub mistrzowską technikę taneczną, zamierza sprostać lub spełnia wymogi sztuki – piękna, harmonii i estetyki;

Estetyczny wygląd pary – prezencja, estetyka ubioru pary i jego funkcjonalność.


VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ZASADY SĘDZIOWANIA


1. Ocenę prezentacji par tanecznych organizator konkursu powierza zespołowi jurorówskładającemu się z co najmniej 5 sędziów i sędziego skrutinera.

2. Z grona jurorów wybiera się sędziego głównego, który decyduje o sposobierozwiązania problemów dotyczących sędziowania, pojawiających się w trakcie konkursu np. zarządza dogrywkę pomiędzy parami, decyduje o liczebności w grupach eliminacyjnych itp.

3. Brak wywołanej pary na parkiecie jest traktowany jako rezygnacja z rywalizacji iprzyznanie ostatniego miejsca w określonym tańcu rozgrywanej rundy. W kolejnych tańcach tej

rundy para ta może nadal tańczyć.


IX. ZASADA RUCHU


Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w I kierunku tańca (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).


X. NAGRODY


Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej turnieju otrzymają medale Wszystkie osoby biorące udział w turnieju otrzymują pamiątkowe dyplomy.


XI. KOSTIUM


Pary konkursowe podczas turnieju występują w strojach wizytowych (koniecznie obuwie do tańca lub baletki!).


XII. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE


• Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu.

• Finaliści turnieju są wyczytywani z imienia i nazwiska.

• Uczestnicy mają obowiązek ubezpieczenia się na czas przejazdu i pobytu na turnieju.

• Zespoły wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie materiałów konkursowych przez organizatorów.

• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zakresie kategorii w zależności od potrzeb oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.


XIII ZGŁOSZENIA


Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Liczba miejsc ograniczona!

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 na maila: audycje@wp.pl p. Mariusz Wolski tel. 505012256